OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi


Her sektörden firma, iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve hedefleri ile uyumlu olarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmek suretiyle sağlam iş sağlığı ve güvenliği performansına sahip olmak ve bunu göstermek konusuyla gittikçe daha fazla ilgilenmektedir. Kuruluşlar bunu, gittikçe daha sıkı hale gelen yasal mevzuat, ekonomik politikaların gelişmesi ve iyi iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını teşvik eden diğer tedbirler bağlamında ve iş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgilenen tarafların ifade ettiği artan endişeler karşısında yapmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetimini kapsayan standardların amacı, diğer yönetim gerekleri ile entegre edilebilen, etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin elemanlarını kuruluşlara sağlamak ve kuruluşlara İSG ve ekonomi hedeflerine ulaşma konusunda yardımcı olmaktır. Diğer uluslararası standardlarda olduğu gibi bu standardlar tarife dışı ticaret engelleri oluşturmak veya bir kuruluşun yasal yükümlülüklerini arttırmak veya değiştirmek amacını taşımamaktadır.

Yasal açıdan bakacak olursak hali hazırda, iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının daha fazla iyileştirilmesi için işveren ve çalışanlara düşen görev, sorumluluk ve yükümlülükleri düzenlemek amacı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır ve yasadaki hükümler, özel sektör ve kamu ayrımı yapmadan, bütün iş yerlerine ve bütün çalışanlarına faaliyet konularına bakılmadan uygulanır.

Ancak ticaret uzun zamandır yerel birşey olmaktan çıkmış ve küresel boyutlara ulaşmıştır. Bu durumdan ötürü uluslararası standartlara ve kriterlere ihtiyaç vardır. BSI tarafından 1996 yılında çıkarılan, BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi, kılavuz niteliği taşıyan ilk sağlık ve güvenlik standardıdır.

Daha sonra başka kuruluşlar da işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili birtakım standartlar  yayımladılar. Bu standartlar temel olarak BS 8800 standartlarını kullanıyorlardı, ancak içerikleri ve uygulama şekilleri birbirlerinden faklıydı. Tüm bu karmaşayı ortadan kaldırmak ve tek bir standarda bağlamak adına bağımsız denetim şirketleri ve belgelendirme kuruluşlarının da katıldığı bir çalışma başlatıldı. Amaç uluslararası anlamda kabul görecek bir sağlık ve güvenlik standardı hazırlamaktır. Yapılan çalışmalar sonunda 1999 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ortaya çıkarıldı.

OHSAS 18001 olarak bilinen ve BSI tarafından yayınlanan bu standart, bir ISO standardı değildir. 2004 ve 2007 yıllarında bu standart iki kere revizyon görmüştür. 2007 yılında yapılan revizyon sonrasında standartlar, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartları ile daha uyumlu hale getirilmiştir. 

Bugün kalitenin temelinde müşteri beklentilerinin ötesinde üretim yapmak önemlidir. Ancak müşteriler artık sadece kaliteli ürün veya hizmet aramıyorlar. Bunun yanında üretim yapan kuruluşların sosyal sorumlulukları ile de ilgileniyorlar. Bu beklenti yüzünden, klasik kalite tariflerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ifadeler de geçmeye başlamıştır. Zamanla kalite kavramı ile, kuruluşların işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere ne kadar uygun hareket ettiği, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı kurup kurmadığı ve bu ortamı ne kadar sürekli iyileştirip iyileştirdiği de sorgulanmaya başlanmıştır.

OHSAS 18001 standartları, her sektöre uygun olarak geliştirilmiştir. Bu sistemi kurmak isteyen kuruluşlar, ne tür faaliyet gösteriyor olurlarsa olsunlar, işçi sağlığı ve iş güvenliği standartlarını, genel stratejileri ile uyumlu olarak ve sistematik bir şekilde uygulayabilmektedir. Bu standartlar sayesinde, işçi sağlığı ve iş güvenliğini ilgilendiren riskler tespit edilmekte, analiz edilmekte ve alınan önlemlerle riskler en düşük seviyeye çekilmektedir. Aynı zamanda yasal düzenlemelerle uyum sağlanmaktadır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine sahip bir işyerinde çalışanlar, acil durumlara hazırlıklı, işçi sağlığı ve iş güvenliği performansını takip eden, izleme sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarını başlatan, faaliyetleri denetleyen, gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta çalışmanın güvenliğini duymakta ve sistemin bir parçası olmaktadırlar.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi denildiğinde, çeşitli işlerin yapılması sırasında, çeşitli nedenlerle, çalışanların sağlığına zarar verebilecek kaza ve benzeri olaylardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı kurmak için, sistemli bir şekilde tehlikelerin ve risklerin tespit edilmesi ve bu tehlikelerin ve risklerin bir daha  yaşanmaması için yeterli önlemlerin alınması çalışmaları kastedilmektedir.

Kuruluşun üst yönetimi, İSG yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için kendi belirlediği aralıklarla İSG yönetim sistemini gözden geçirmelidir. Yönetimin gözden geçirmesi, İSG yönetim sistemi tetkik sonuçlarının, değişen durumların ve sürekli iyileştirme taahhüdünün ışığında, İSG yönetim sisteminin politikası, İSG hedefleri ve diğer elemanlarında değişikliklere olan muhtemel ihtiyaca değinmelidir. Yönetimin gözden geçirmesine ilişkin kayıtlar muhafaza edilmelidir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.