İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları


Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları’nın (İTU) usul ve esasları, 07.12.2010 tarih ve 27778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları’na İlişkin Yönetmelik tarafından tanımlanmıştır. İTU’nun uluslararası düzeyde kabul görmüş kriterleri, uluslararası ölçekte uygulanan özel bir sistem olan GLOBALGAP’in sertifi kasyon sistemi ve uygunluk kriterleri çerçevesinde uygulanmaktadır.

Ulusal düzeyde geçerli olan İTU, GLOBALGAP ’in Türkiye koşullarına uyarlanmasıyla geliştirilmiştir. Ülkemizde özellikle dış pazara yönelik üretim yapan üreticiler İTU ile birlikte GLOBALGAP sertifikası da alabilirler. Uygunluk kriterleri zorunluluklar ve tavsiye
edilen uygulamalar olmak üzere iki grupta ele alınır.

İTU, kontrollü tarımdır. Uygulamaların, ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilmesini ve tüm uygulamaların kayıt
altına alınmasını esas alır. Bu kayıtlar; ürünün tür ve çeşidi, kullanılan gübre ve zirai ilacın uygulanma nedeni (ihtiyaç), zamanı,
miktarı, öneriyi yapanın ve uygulayıcının ismi, bu konudaki yetkinliği, ürünün kaç gün sonra hasat edileceği, su kalitesi ve
sulama ile ilgili tüm detayları içerir.

Böylelikle tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkesinin başlıca unsuru yerine getirilmiş olur. Yapılan analizler ve sonuç belgeleri de kayıt sistemi içine dahil edilir. Analizler yetkilendirilmiş laboratuarlarda yapılır. İşletmede herhangi bir sorun ortaya çıktığında haberleşmenin kimlerle ve nasıl yapılacağı kalite yönetim sistemi içinde belirtilir.

Ama her şeyden önce tarımsal üretimde kalite, tarımsal üretimin yapıldığı çevre ve üretimde çalışanların güvenliği de göz önünde bulundurulmaktadır ve bu konularda, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını da kullanmaktadır.

İTU, toprağın ve yetiştirilen ürünün besin maddesi ihtiyacının analizlerle belirlenerek uzmanlarca yapılacak öneriler doğrultusunda gübreleme yapılmasını zorunlu kılar. İlaçlamalarda da benzer bir yaklaşım söz konusudur. Üretim alanını ve ürünü
tehdit eden hastalık veya zararlıların teşhisi ve uzman önerilerine göre ruhsatlı ilaçların doğru dozlarda uygulanması ilaçlamanın ana prensipleridir. İTU, zirai ilaç kullanımını en aza indirerek, doğa ve insan sağlığı üzerindeki baskının azaltılmasını hedefler.

Kısaca toparlamak gerekirse, İyi Tarım Uygulamaları koşullarına uyularak üretilen ve ürünler, zararlı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar içermediği için insan sağlığına zarar vermemektedir. Keza üretim sırasında gerekli koşullara uyulduğu için doğanın dengesine zarar vermeden ve çevre kirletilmeden üretim yapılmış olmaktadır. Aynı zamanda ülkenin yasal düzenlemelerine uyum sağlanmış olmaktadır.

Bütün bu sayılan durumlar sadece bir kazanç olmakla kalmayıp bir de üretici firmalara İyi Tarım Uygulamaları Belgesi verildiğinde, firmaların ulusal ve uluslararası rekabet gücü artmakta ve yeni pazarlara girme şansları yükselmektedir.

Ayrıca, tüm üretim alanlarına ait üretim geçmişi güncel olarak tutulmalıdır. İTU sertifi kasına yeni başvuranlar için söz konusu
alanda gerçekleştirilen tüm tarımsal faaliyetlerle ilgili bilgi ve belgeler kontrol tarihinden itibaren en az üç aylık bir dönemi kapsayacak şekilde önceden hazırlanmalıdır.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.