ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi


Ekonomide dalgalanmalar, iniş çıkışlar, siyasal ve finansal krizler, her türlü sektörden, büyük yada küçük tüm ticaari kurum yada kuruluşları olumsuz etkilemektedir. Bunun yanında her kuruluşun hedefleri ve bir vizyonu vardır. Bunun yanında bir kuruluşun bir çok faaliyeti risk içerir. Kuruluşlar, karşı karşıya kalabilecekleri riskleri belirler, analiz eder, risk derecelendirmesi yaparak riski değiştirip değiştirmeyeceklerini değerlendirerek yönetirler.

Global pazarda sık sık yaşanmaya başlanan krizler yüzünden kuruluşlar, varlıklarını sürdürülebilmek ve güvenceye almak için, risklerini bir disiplin içinde ve sistematik olarak yönetmek zorundadırlar. Uluslararası Standartlar Organizasyonu bu amaçla 2009 yılında ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi standardını yayınlamıştır.

ISO 31000 risk yönetimi için uluslararası standarttır. Bu standart kapsamlı ilke ve yönergeler sağlayarak şirketlere risk analizleri ve risk değerlendirmelerinde yardım eder. Bütün kuruluşlar riski bir dereceye kadar yönetirken, bu standart risk yönetimini etkin kılmak için sağlanması gereken pek çok sayıdaki prensibi tesis eder.

Bu standart kuruluşların genel idaresi, stratejisi ve planlaması, yönetimi, rapor verme süreçleri, politikaları, değerleri ve kültürü doğrultusunda risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek amaçlı bir çerçeve geliştirmesini, uygulamasını ve sürekli olarak iyileştirmesini tavsiye eder. Bu standartta açıklanan genel yaklaşım, herhangi karakterdeki riski sistematik, şeffaf ve güvenilir bir şekilde, kapsam ve içerik dahilinde yönetmek için prensipleri ve genel esasları sağlar. 

Risk yönetim sistemini bünyelerine entegre eden kurum ve kuruluşlar, risklerin önüne geçmek veya etkilerini düşürmek amacı ile verilere dayanarak bilgi sağlamakta, bu bilgileri analiz etmekte ve alternatif risk yönetimi seçenekleri arasından seçim yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda riskler ve kuruluş üzerindeki olası etkileri ortaya konmaktadır. Risk doğuran ya da doğuracak olan unsurlar ve zayıf halkalar belirlenmektedir. Karar verecek kademelere bilgi sağlanmaktadır.

Firmanın karşılaşl olasılığının öngörüldüğü ve daha önce karşılaştığı risk konuları belirlendikten sonra firma için öncelik sırasında konulmakta ve riski yönetme konusunda bir yöntem belirlenmektedir. Bazı durumlarda riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir. Bu durumlarda da riskin kabul edilebilir sınırları belirlenmekte ve riskler ile belirsizlikler arasında bağlantı kurulmaktadır.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi standartları, büyük veya küçük bütün kamu ve özel kuruluşların faaliyetlerine yönelik riskleri doğru ve etkin bir şekilde yönetmek için tasarlanmıştır. Bu standartlar sayesinde oluşturulacak risk yönetim stratejileri, firmanın karşı karşıya kalabileceği her türlü riski yönetmek üzere uygulanabilir.

ISO 31000 standartları, kuruluşların hedeflerine ulaşabilmesi için kabul edilebilir bir güvence sağlamak üzere, taşıdığı faaliyet risklerinin sistematik olarak değerlendirilmesine olanak sağlar. Bu sayede muhtemel zararların yaratacağı etkiler en aza indirilmiş olur. Bunu yapabilmek için de kuruluş, elindeki her türlü bilgiyi kullanmak, analiz etmek ve karar vermek durumundadır.

Kurumsal risk yönetiminin faydaları aşağıdaki gibi listelenebilir

Gelecekte karşılaşılabilecek zor durumları öngörür,
Riskler ortaya çıkmadan önlem alınması sağlanır,
Sürpriz ve kayıplar en aza indirilir,
Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur,
Zaman tasarrufu sağlar,
Kaynak israfını önler,
Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar,
İs sürekliliği sağlanır,
Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artırır,
Proaktif yönetimi teşvik eder,
Kuruluş genelinde riski belirleme ve ele alma ihtiyacının farkında olunması sağlar,
Fırsatlar ve tehditlerin analizini sağlar,
İlgili yasal ve mevzuat şartlarına ve uluslararası normlara uyum sağlamaya yardımcı olur,
Paydaş güvenini ve itimadını iyileştirmeye yardımcı olur,
Karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturur,
Riskin ele alınması için kaynakları etkin bir şekilde tahsis etme ve kullanma kolaylığı sağlar,
Operasyonel etkinliği sağlar ve verimliliği arttırır,
Kaybın önlenmesi ve vaka yönetimini iyileştirir,
Firma içinde sorumluluk duygusu yaratır,
Çalışanlar arasında risk konusunda farkındalık yaratır,
Firmaya rekabet üstünlüğü sağlar,
Firmanın marka değerini yükseltir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.