Laatupolitiikka

Laatupolitiikka


EUROLAB Laboratory Inc. Luottamuksellisuus on olennaista sen toteuttamissa sertifiointitutkimuksissa, tarkastus- ja testitutkimuksissa sekä koulutuspalveluissa. Se on arkaluonteinen varmistaa ja suojella kaikenlaisten tietojen ja asiakirjojen luottamuksellisuutta, jonka se havaitsee tai saa toiminnassaan, eikä jaa niitä kolmansille osapuolille.

EUROLAB Laboratory Inc. toimii osapuolten tarpeet huomioiden kaikissa tarjoamissaan palveluissa.

EUROLAB Laboratory Inc. Ş.:n periaate on säilyttää puolueettomuutensa ja toimia riippumattomasti kaikista palvelemistaan ​​laitoksista ja organisaatioista, ja se toimii tämän periaatteen mukaisesti myös jatkossa. Kaikki tietueet suojataan asiakassalaisuuksina määriteltyinä ajanjaksoina ja turvallisesti, ellei laissa toisin määrätä.

EUROLAB Laboratory Inc. pitää tärkeänä puolueettomuutta jatkaessaan tarkastus-, testaus- ja sertifiointitoimintaansa, ja kaikki työntekijät ovat omaksuneet tämän periaatteen. Kaikenlaisten tarkastus-, testaus- ja sertifiointitutkimusten objektiivisuuden varmistamiseksi on luotu tarvittavat takeet.

EUROLAB Laboratory Inc. on sitoutunut noudattamaan kaikissa palveluissaan täysin ja täysin lakisääteisten määräysten, akkreditointisääntöjen, Euroopan unionin direktiivien ja asetusten sekä kaikenlaisten lakien asettamia ehtoja.

EUROLAB Laboratory Inc. noudattaa asiakaslähtöistä johtamislähestymistapaa ja pyrkii palvelemaan kaikkia asiakkaitaan yhtäläisin ehdoin ja luomaan asiakastyytyväisyyttä realistisella ja objektiivisella asentellaan päätösprosesseissa tinkimättä hyväksytyistä periaatteistaan. Sen päätarkoituksena on luoda uskollisuutta sillä luottamuksen tunteella, jota se luo palvelemiinsa instituutioihin ja organisaatioihin.

EUROLAB Laboratory Inc. pyrkii luomaan lisäarvoa kaikissa töissään ja tarjoamissaan palveluissa ja pyrkii olemaan alansa johtava.

EUROLAB Laboratory Inc. on suorittanut tarvittavat infrastruktuurityöt pitääkseen palvelun laatutason korkeimmalla tasolla tavalla, joka täyttää palvelemiensa laitosten odotukset kilpailuolosuhteissa, mutta luomatta epäreilua kilpailua tarpeettomalla menetelmiä.

EUROLAB Laboratory Inc. on perustanut koulutetun ja kokeneen henkilöstön palvelemaan määritettyjen menettelytapojen mukaisesti. Sillä on pätevä ja riittävä määrä henkilöstöä sertifiointi-, tarkastus-, testaus- ja koulutustoimintaan. Samalla se pyrkii henkilöstönsä jatkuvaan kehittämiseen.

Sillä välin EUROLAB Laboratory Inc. pyrkii olemaan dynaaminen organisaatio, joka jatkuvasti kehittyy, parantaa ja parantaa itseään. Yhtäältä se seuraa tiiviisti uusia käytäntöjä, toisaalta pyrkii noudattamaan uusia säännöksiä päivittäin. Samalla se yrittää tiedottaa palvelemilleen toimielimille tähän suuntaan.

EUROLAB Laboratory Inc. on myös herkkä ympäristön ja luonnonvarojen suojelulle toiminta-alojensa johtamisjärjestelmien rinnalla ja jakaa tämän ymmärryksen palvelemiensa organisaatioiden kanssa. Näin se tuo lisäarvoa yhteiskunnalle ja palvelemilleen organisaatioille ja täyttää velvollisuutensa.

EUROLAB Laboratory Inc. jatkaa olemassaoloaan myös tulevaisuudessa pyrkien olemaan luotettava, arvostettu, puolueeton ja riippumaton instituutio asiakkaisiinsa nähden kaikkien edellä mainittujen seikkojen ansiosta, jotka yhdessä muodostavat yleisen laatupolitiikan.Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.