CE-todistus (CE-merkintä)

CE-todistus (CE-merkintä)


CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä tuli esille 1985issa hyväksytyn uuden lähestymistavan mukaisella politiikalla. Tämä merkki merkitsee EU: n lainsäädännön noudattamista, mikä osoittaa, että uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat asiaankuuluvien direktiivien mukaisia ​​ja että ne ovat läpäisseet kaikki vaaditut vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet. CE-merkki on yhtenäismerkki, joka osoittaa, että tuote on Euroopan yhteisön direktiiveissä asetettujen terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimusten mukainen.

CE-merkintä ei tarjoa kuluttajalle laadunvarmistusta, vaan vain osoittaa, että tuotteella on vähimmäisvaatimukset. CE-merkinnällä varustettu tuote siirtyy vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, joten merkki toimii myös ”tuotepassina”. Ei ole mahdollista hylätä tuotetta, jonka CE-merkintä on peräisin Euroopan unionista ja EFTA-maista ja joilla on oikeudelliset perustelut standardeille. CE-merkki on symboli, joka osoittaa tuotteen yhteensopivuuden yhteisön teknisen lainsäädännön kanssa.

Alun perin CE-merkintää käytettiin sanojen uygunluk Conformité Europeenne nimikirjaimien muodostamiseksi, eli eurooppalainen vaatimustenmukaisuus, jota seurasi sanojen ”yhteisön Eurooppa” nimikirjaimet. Tuotteeseen kiinnitetty CE-merkintä on vastuuhenkilön ilmoitus siitä, että tuote on kaikkien asiaankuuluvien yhteisön säännösten mukainen ja että tarvittavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on saatu päätökseen.

CE-merkintä, pakollinen merkki, on kiinnitettävä tuotteeseen ennen tuotteen saattamista markkinoille tai valmistajan käyttöönottamista. Ellei asiaankuuluvassa teknisessä määräyksessä toisin määrätä, se koostuu CE-kirjaimista, joiden pituus on vähintään viisi millimetriä ja joita voidaan vähentää, jos asiaa koskevissa direktiiveissä sallitaan. Tämä merkintä liitetään tuotteeseen tai tietolevyyn; oltava näkyviä, luettavia ja pysyviä.

Jos tuote, jolla on CE-merkintä, vahingoittaa kuluttajan tai ympäristön elämää ja omaisuutta, kullekin tuotteelle määrätään 7-miljoonan euron rangaistus 70 miljoonaa euroa. Lisäksi CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä varustettuihin tuotteisiin voi sisältyä merkki, joka osoittaa toisen käyttöluokan.

CE-merkintäjärjestelmässä on modulaarinen ymmärrys vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmistä, joissa otetaan huomioon tuotteiden ominaisuudet ja niiden kantavuus. Tässä järjestelmässä on pakollista soveltaa vähintään yhtä moduuleista, jotta voidaan määrittää, onko tuote suunnittelun ja valmistuksen aikana asianmukaisten direktiivien mukainen.

Nämä moduulit kattavat eri riskiryhmät A: sta H.: hen. Jokainen moduuli on luokitellut tuotteen vaaran asteen mukaan. Valmistaja suorittaa testit ja sertifiointitutkimukset, joita vaaditaan vähäriskisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi. Korkean riskin tuotteiden osalta nämä tutkimukset tekevät Euroopan unionin hyväksymät organisaatiot.

CE-sertifikaatin saaminen edellyttää, että valmistaja laatii teknisen asiakirja-aineiston, joka sisältää uuden lähestymistavan direktiivit ja tiedot siitä, että tuote on olennaisten vaatimusten mukainen. Tämä asiakirja-aineisto voi olla osa laatujärjestelmää koskevia asiakirjoja, jos direktiivissä säädetään laatujärjestelmään perustuvasta vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä. Tämä velvoite alkaa sillä hetkellä, kun tuote saatetaan markkinoille sen maantieteellisestä alkuperästä riippumatta.

Tekninen asiakirja-aineisto on säilytettävä vähintään 10-vuotta tuotteen valmistuspäivästä, ellei asiaa koskevassa direktiivissä nimenomaisesti säädetä toisesta määräajasta. Tämä on valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan vastuulla yhteisössä. Joissakin tapauksissa tuoja tai henkilö, joka toimittaa tuotteen yhteisön markkinoille.

Kuten edellä mainittiin, vähäriskisissä tuotteissa toimivaltainen viranomainen ei anna CE-merkintää. Valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää perusvaatimukset ja asettaa CE-merkinnän itse tuotteeseen. Tässä suhteessa sillä on suuri vastuu. Siksi sen pitäisi kantaa tämä vastuu vaarantamatta luottamuksen periaatetta. 

Euroopan unionin tuomioistuimissa on vireillä useita oikeudenkäyntejä, jotka koskevat tuotteita, jotka on todettu vaatimustenmukaisiksi ja jotka on CE-merkitty, mutta joita ei ole todettu täyttävän olennaiset vaatimukset.

CE-merkki, joka on valmistajan ilmoitus tuotteen turvallisuudesta ja jota kutsutaan myös tuotteen passiksi, ei ole laadun varmentaminen. CE-merkintä; tuote, johon se sijaitsee; ihmisten, eläinten, kasvinsuojelun sekä turvallisuuden ja ympäristön kannalta ja varmistettava, että koko Euroopan talousalueella käytetään yhtä merkkiä.

CE-merkintä, joka on kuluttajille erittäin tärkeä, helpottaa kuluttajien tunnistamista yhteisön turvallisiksi luokittelemista tuotteista, ja tätä merkkiä osoittavat tuotteet osoittavat, että tuotteet ovat pakkaus-, merkintä- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia, jotta kuluttajille voidaan tarjota laadukkaita tuotteita.

Lisätietoja saat asiantuntijatiimiltämme yhteystietojen osoitteista ja puhelinnumeroista ja voit saada vastauksia kaikkiin kysymyksiisi.Voit luoda tapaamisen tai pyytää kattavaa tietoa.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Technical Certification Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.